default_mobilesplash

Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Valitsuse istung, 09.04.2014

Tehti vallavalitsuse poolt ettepanek muudatuse tegemiseks volikogu menetluses olevas Hiiu valla tunnustusavalduste andmise korras.

Esitati volikogule:

- otsuse eelnõu jaoskonnakomisjonide moodustamiseks ning komisjonide koosseisudeks.

- Kärdla Ühisgümnaasiumi põhimääruse eelnõu.

- otsuse eelnõu kaasfinantseerida AS Kärdla Veevärk projekti Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (ÜF) vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks aastal 2015 Hiiu vallas Kärdla linnas Käina maanteega külgnevatele ja ristuvatele tänavatele: Ümarmäe, Väike-Liiva, Liiva, Kanarbiku, Alato, Marja ja Sambliku ning tagada kohustuse täitmiseks vahendid vallaeelarves summas kuni 130 000 eurot.

- Hiiu valla 2014.a I lisaeelarve eelnõu.

- eelnõu „Sotsiaaleluruumide andmise ja kasutamise kord".

- Hiiu valla üldplaneeringute ülevaatamise tulemused.

Kutsuti Kaidi Nõmmerga tagasi SA Kärdla Sadam nõukogu liikme kohalt 09.04.2014 ning määrati Katrin Sarapuu SA Kärdla Sadama nõukogu liikmeks alates 09.04.2014.

Eraldati Omafinantseerimise fondi (TT 018001) artiklist 45008 projektide kaasfinantseeringuteks järgmised summad: 200 eurot Kärdla Avatud Noortekeskus art 5525; 218 eurot Kõrgessaare Vaba Aja Keskus art 5525; 263
eurot Kärdla Kultuurikeskus art 5525; 880 eurot Muinsuskaitse art 1551; 225 eurot Kultuuriüritused art 5525; 39 eurot Lauka Päevakeskus art 5525.

Kinnitati ühinemise toetusest makstavate kulude jaotus.

Kinnitati 2014.a hankeplaan.

Jaotati eelarve rea 08209 "seltsitegevus" vahenditest Kärdla piirkonnas 6391 eurot ja Kõrgessaare piirkonnas 3000 eurot ning eelarve realt 08208 „Kärdla üritused" 600 eurot. Jäeti rahuldamata kolm taotlust seoses sellega, et taotlejatel on võimalik taotleda konkreetse projekti kaasfinantseeringut Hiiu valla „omafinantseerimise fondist".

Anti nõusolek Heiste küla Roopa maaüksuse (katastritunnus 39201:002:1730) jagamiseks ning määrati jagamise tulemusel moodustatavate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed: lähiaadress: Roopa sihtotstarve: maatulundusmaa 100 % (011; M); lähiaadress: Roopametsa sihtotstarve: maatulundusmaa 100% (011; M).

Anti nõusolek Pihla küla Paali ja Kella kinnisasjade vahetamise toiminguks vastavalt vahetusplaanile ning määrati vahetatavate kinnisasjade katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed: lähiaadress: Kella sihtotstarve:maatulundusmaa 100 % (011; M); lähiaadress: Paali sihtotstarve: elamumaa 100% (001; E).

Määrata Kärdla linna Pargi tn 3 maaüksuse maa maksustamishinnaks 2780 € ning Kärdla linna Pargi tn 2 maaüksuse maa maksustamishinnaks 3190 €.

Väljastati ehitusluba ehitise (majandushoone) püstitamiseks Hiiu valla Kärdla linnas Paju tn 6 ning ehitusluba ehitise (majandushoone) laiendamiseks Hiiu valla Kärdla linnas Kalamaja tn 6.

Väljastati projekteerimistingimused Kärdla linnas Sadama tn 23 elektrivarustuse rajamise projekteerimiseks.

Suunati üks isik eluasemeteenusele ning anti volitus sõlmida temaga üürileping tähtajaga 5 aastat.

Eraldati ühele isikule sotsiaalkorter tähtajaga 31.03.2017.a.

Lõpetati sotsiaaleluruumi üürileping seoses sotsiaaleluruumi vajaduse äralangemisega.

Otsustati hüvitada ühe õpilase kooli sõidukulu.

Otsustati alates 11. aprillist lülitada välja Hiiu valla tänavavalgustuse hommikune põlemine. Uus tänavavalgustuse põlemise kava on järgmine: pühapäevast neljapäevani õhtuti kuni kell 23.00, reede ja laupäev kuni kell 01.00.

Anti tagatiskiri Kärdla Avatud Noortekeskusele projekti „Noorte Omaalgatusfond Ideest – Teostuseni 2. aasta" omafinantseeringu tagamiseks 500 euro ulatuses.

Valitsuse istung, 03.04.2014

Kutsuti Jüri Ojasoo tagasi SA Kärdla Sadam nõukogu liikme kohalt 03.04.2014 ning määrati Indrek Ulla SA Kärdla Sadama nõukogu liikmeks alates 03.04.2014.