Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Mudaste küla Jürna maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 22.11.17 korraldusega nr 19 kehtestati Mudaste küla Jürna maaüksuse (katastritunnus 39201:004:0265) detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ tööle nr 16-02. Planeeringuga moodustatakse elamumaa reservmaa juhtfunktsiooniga alal kolm uut elamumaa maaüksust suurustega vahemikus 1,28–1,43 ha ning kaks maatulundusmaa maaüksust. Kõigile kolmele elamukrundile on lubatud ehitada kuni 3 hoone maksimaalse ehitusaluse pinnaga kuni 500 m2. Valminud planeeringulahendus on saanud vajalikud kooskõlastused. Avaliku väljapaneku käigus arvamusi ei esitatud. Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda Hiiu Vallavalitsuses kohapeal või internetis aadressil: https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=10328

Mägipe küla Tuuru maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 11.10.2017 korraldusega nr 411 kehtestati Mägipe küla Tuuru maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0254; kinnistu nr 173733) detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ tööle nr 17 – 21. Valminud planeeringulahendus on saanud vajalikud kooskõlastused. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil 6.09–20.09.2017 arvamusi lahenduse kohta ei esitatud. Vastavalt Keskkonnaameti ettepanekule täiendati planeeringut olemasoleva salvkaevu kasutuse osas. Planeeringuga eraldatakse 15,26 ha suurusest hoonestatud maatulundusmaa maaüksusest 2 ha suurune elamumaa krunt, kuhu seatud ehitusõigusega võib püstitada elamu ning abihooned ehitusaluse pinnaga kuni 400 m2. Planeeringuga kavandatavad ruumilised muutused on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. Korralduse ja kehtestatud planeeringuga saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=55061

Kärdla linna Väike-Sadama tn 1d ja sellega edelast piirneva ala detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 21.09.17 otsusega nr 385 kehtestati Kärdla linna Väike-Sadama tn 1d ja sellega edelast piirneva ala detailplaneering vastavalt Dagopen AB tööle nr 16-21. Planeeringulahendusega nähakse ette maaüksuse jagamine ning ehitusõiguse määramine muuseumi hoidla ehitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 1000 m2. Alal kehtis eelnevalt Lubjaahju 3a ja Väike-Sadama 1d maaüksuste detailplaneering (Klotoid OÜ töö nr. 1110-60) mille kohaselt on maaüksusele kavandatud täies ulatuses parkla. Tänapäeval ei ole piirkonnas näha sellist parkimisvajaduse kasvu ning suuremahulise parkla rajamisest soovitakse loobuda. Planeeringulahendusele on hangitud vajalikud kooskõlastused ning see on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapaneku käigus 14.06.2017–28.06.2017 lahendusele arvamusi ei laekunud. Otsuse ja kehtestatud planeeringuga saab tutvuda internetis aadressil: https://atp.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?o=599&o2=11806&itm=54188

Paope küla Pauna maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 23.08.17 korraldusega nr 343 kehtestati Paope küla Pauna maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:3761) detailplaneering. Kinnistul on kavas lammutada ja laiendada olemasolevaid hooneid ja püstitada uusi. Detailplaneeringuga määratakse maaüksusele elamumaa sihtotstarve ning ehitusõigus kuni viie hoone püstitamiseks ehitusaluse kogupindalaga kuni 500 m2. Planeeringuga kavandatavad ruumilised muutused on kooskõlas üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku käigus 24.07.2017–07.08.2017 arvamusi ei esitatud. Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda Hiiu Vallavalitsuses kohapeal või Hiiu valla dokumendiregistris aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=53486

Kärdla linna Rehemäe tee 10a detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 07.06.17 korraldusega nr 224 kehtestati detailplaneering Rehemäe tee 10a 2703 m2 suurusel hoonestamata tootmismaa maaüksusel (katastritunnus: 37101:005:0540) vastavalt AA Arhitektid OÜ poolt koostatud tööle nr DP16-05. Planeeringulahendusega on lubatud maaüksusele ühe laohoone püstitamine maksimaalse ehitusaluse pindalaga kuni 1400 m2. Kavandatavad tegevused on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalikustamise käigus arvamusi ei laekunud. Kehtestamise otsuse ja detailplaneeringuga saab tutvuda kohapeal (Keskväljak 5a, Kärdla 92413) ja Hiiu valla dokumendiregistris aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=51384

Kalana küla Nõupidamiste maja maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 18. mai otsusega nr 359 kehtestati Kalana küla Nõupidamiste maja maaüksuse (katastritunnus: 39201:001:0550) detailplaneering vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo tööle nr 16-15. Planeeringuga määrati olemasoleva elamumaa sihtotstarbega maaüksusele (7086 m²) ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks. Planeerimisprotsessi käigus loobuti üldplaneeringu muudatust tingivast ärimaa sihtotstarbe määramisest ning kehtestatud planeeringulahendus vastab üldplaneeringule. Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda kohapeal (Keskväljak 5a, Kärdla 92413) ja Hiiu valla dokumendiregistris aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=50595

Kärdla linna Ladva tn 3 detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 18.04.17 korraldusega nr 133 kehtestati Kärdla linna Ladva tn 3 detailplaneering vastavalt Dagopen AB tööle nr 16-45. 2033 m² suurusele elamumaa sihtotstarbega maaüksusele (katastritunnus 39201:001:3220) määrati hoonestusala ja ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks, ehitusaluse kogupindalaga 400 m2. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. Ajavahemikul 29.03.2017–12.04.2017 toimunud avalikul väljapanekul arvamusi ei esitatud ning muudatusi planeeringulahenduses ei tehtud. Planeeringuga on võimalik tutvuda kohapeal (Keskväljak 5a, Kärdla) või internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=49672

Kärdla linna Hausma tee 1, Hausma tee 2 ja Ranna tn 1 maaüksuste ning nendega piirneva rannaala detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 20.10.2016 otsusega nr 305 kehtestati Kärdla linna „Hausma tee 1, Hausma tee 2 ja Ranna tn 1 maaüksuste ning nendega piirneva rannaala detailplaneering” vastavalt Dagopen OÜ poolt koostatud tööle nr. 15-10. Planeeringu alusel moodustatakse Kärdla linna üldplaneeringus toodud elamualale 7 uut elamukrunti ning lahendatakse avalik rannaala koos parkimise ja vaba aja veetmise võimalustega. Olemasolevale Ranna tn 1 kinnistule määrati hoonestusala ja täiendav ehitusõigus. Detailplaneering avalikustati perioodil 06.04.2016–20.04.2016 ning avalikud arutelud toimusid 22.04.2016 ja 10.06.2016. Planeeringus leidsid arvestamist mitmed piirkonna elanikelt saabunud ettepanekud, kuid jäid arvestamata Ranna tn 1 omaniku vastuväited kahe merepoolse elamukrundi kavandamisest loobumiseks. Hiiu vald ei pidanud Kärdla linna üldplaneeringus kavandatud elamualal kruntidest loobumist põhjendatuks kuna ümbrusesse jääb rohkelt üldkasutatavat maad ja roheala. Planeering on läbinud järelevalve ning saanud maavanema heakskiidu. Detailplaneeringu ja selle kehtestamise otsusega saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=44373

Luidja küla Gregory maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 17.08.16 korraldusega nr 365 kehtestati Luidja küla Gregory maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:0004) detailplaneering millega määratakse 1,01 ha suurusele elamumaa sihtotstarbega maaüksusele hoonestusala ja ehitusõigus elamu ning abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu avalikustamise käigus 20.07.2016–3.08.2016 arvamusi ja seisukohti ei esitatud. Ruumilised muutused on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga.Kehtestamise korralduse ja planeeringuga saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=42589

Reigi küla Kootsaare maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavalitsuse 6. juuli korraldusega nr 311 kehtestati Reigi küla Kootsaare maaüksuse (katastritunnus: 39201:004:0721) detailplaneering. Planeeringuga jagatakse 33.72 ha suurune hoonestamata maatulundusmaa maaüksus kolmeks ning moodustatakse kaks krunti, millele on võimalik piiratud hoonestusalas püstitada kuni 3 eluotstarbelist hoonet maksimaalse ehitusaluse kogupindalaga 300 m2. Planeeringuala asub täielikult Kõrgessaare-Mudaste hoiualal ning on Keskkonnaameti poolt kooskõlastatud. Detailplaneeringu avalikustamise käigus 15.06.2016–29.06.2016 ettepanekuid ja seisukohti ei laekunud. Kavandatu on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga.
Kehtestamise korralduse ja planeeringuga saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=41535

Kärdla linna Sadama tn 23 detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 16.06.16 otsusega nr 282 kehtestati detailplaneering Kärdla linnas Sadama tn 23 (katastritunnus: 37101:003:0064) maaüksusel. Tegemist on miljööväärtuslikul alal asuva 1217 m2 suuruse elamumaaga. Planeeringuga kavandataske kuni kahe eluhoone püstitamine maksimaalse ehitusaluse pinnaga 350 m2. Maaüksus on olemasolevates piirides eksisteerinud enne Kärdla Linnavolikogu 21.06.2012 määrusega nr 35 kehtestatud „Kärdla linna üldplaneeringut”. Kavandatav hoonestus ühtib ümbritsevaga ning vastab Kärdla linna üldplaneeringu maakasutuse juhtfunktsioonile.
Kehtestamise otsuse ja planeeringuga saab tutvuda internetis aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=40947