Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Maakorraldusliku detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Kärdla linna Heltermaa mnt 31 maaüksusel

Hiiu Vallavolikogu 21.09.2017 otsusega 384 otsustati tunnistada Heltermaa mnt 31 maaüksuse osas kehtetuks Kärdla Linnavalitsuse 17.03.1999 korraldusega nr 111 kehtestatud „Hiiu tänava- Heltermaa maantee ja Nuutri jõe vahelise ala detailplaneering“. Maaüksusele määratud sihtotstarve tulenes hoone kunagisest kasutusest katlamajana. Hoone omanikud soovivad hoone ümber ehitada majutushooneks, mis tagaks hoone kasutuselevõtu ning ala korrastamise. Otsusega saab tutvuda internetis aadressil: https://atp.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?o=599&o2=11806&itm=54187

Eelnõu: Heltermaa mnt 31 kehtiva maakorraldusliku detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Hiiu vald menetleb Kärdlas Heltermaa mnt 31 (katastritunnus 37101:005:0640) omaniku poolt esitatud taotlust tunnistada Heltermaa mnt 31 osas kehtetuks Kärdla Linnavalitsuse 17. märtsi 1999 korraldusega nr 111 kehtestatud maakorralduslik detailplaneering Hiiu tänava- Heltermaa maantee ja Nuutri jõe vahelisele alale, mis määras 2241 m2 maaüksuse sihtotstarbeks tootmismaa. Sihtotstarbe määramisel võeti arvesse maaüksusel paikneva aktiivse kasutuseta hoone kunagist kasutust katlamajana, kuid täna on soov ja potensiaal ehitada hoone ringi majutushooneks.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Kalana külas Kaluri ja Rannakaluri maaüksustel

Volikogu otsusega 15.06.2017 nr 367 tunnistati kehtetuks Kalana küla Rannakaluri (katastriüksus: 39201:001:0459; kinnistu nr: 114933) ja Kaluri (katastriüksus: 39201:001:0458; kinnistu nr: 683133) maaüksuste detailplaneering vastavalt omaniku 24.04.2017 taotlusele. Rannakaluri maaüksusel kehtib Kõrgessaare Vallavalitsuse 15.08.2008 korraldusega nr 260 kehtestatud Rannakaluri kinnistu detailplaneering (OÜ DAGOpen Projektbüroo töö nr 08-76- lisa 1) ning Kaluri maaüksusel kehtib Kõrgessaare Vallavalitsuse 29.11.2007 korraldusega nr 399 kehtestatud Kaluri kinnistu detailplaneering (OÜ DAGOpen Projektbüroo töö nr 07-86- lisa 2) Omaniku eesmärk on edaspidi kahe kõrvutiasetseva krundi terviklik arendamine äriotstarbel ning alal kehtivad planeeringud piiravad tegevusi, kuna ei käsitle kahte krunti ühe tervikuna. Detailplaneeringu kohustusega tegevuste kavandamisel koostatakse maa-alale uus detailplaneering. Detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud vähemalt viis aastat ja detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima ning planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringute elluviimisest loobuda. Otsuse ja planeeringutega saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=51429

Kärdla sadama lähipiirkonna detailplaneeringu Sadama tn 33 (Villaladu) osas kehtetuks tunnistamine

Hiiu Vallavolikogu 18. mai otsusega nr 358 otsustati tunnistada Sadama tn 33 (villaladu) osas kehtetuks Kärdla Linnavolikogu 15. detsembri 2011 otsusega nr 133 Kärdla sadama lähipiirkonna detailplaneering Hiiumaa turunduskeskuse rajamiseks. Hiiu vald soovib loobuda detailplaneeringu elluviimisest antud osas. Eesmärgiks on mitmekesistada hoone kasutamise võimalusi ning leida hoonele heaperemehelikud kasutajad, kes parandaks hoone seisukorda ja tagaks selle toimise avalike ürituste kohana. Otsuse eelnõuga saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?org=599&unit=-1

EELNÕU-Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Villalao osas (Sadama tn 33)

Kärdla Linnavolikogu kehtestas 15. detsembri 2011 otsusega nr 133 Kärdla sadama lähipiirkonna detailplaneeringu Hiiumaa turunduskeskuse rajamiseks. Detailplaneeringuga kavandati muuhulgas Sadama tn 33 maaüksusel (katastritunnus: 37101:003:0031) paiknevasse muinsuskaitse alusesse villalattu (ehitisregistri kood: 115006818, villaait) loomekeskust. Detailplaneeringuga kavandati krundi kasutamise sihtotstarbeks 100% kultuuriasutuste maa. Hoone ehitisregistri järgne kasutamise otstarve on muu tööstuse hoone (12529). Hetkel on hoone osaliselt kasutusel laopinnana ning suvehooajal toimib sadamapoolne hooneosa avalike ürituste kohana, mida käsitleb Kärdla linna üldplaneering. Hiiu Vallavolikogu poolt kinnitatud „Hiiu valla arengukava 2014- 2023” näeb ette Villalao arendamise väikeettevõtluse ning kunsti- ja loomekeskuse koostoimel. Tulenevalt asjaolust, et atraktiivses asukohas paiknev väärikas hoone vajab investeeringuid ning loomekeskusena kasutusele võtmiseks ei ole 5 aasta jooksul leidunud vahendeid, siis Hiiu vald soovib loobuda detailplaneeringu elluviimisest Sadama tn 33 maaüksusel. Eesmärgiks on mitmekesistada hoone kasutamise võimalusi, leida hoonele heaperemehelikud kasutajad, kes panustaks hoonesse investeeringute näol. Aktiivsete kasutajate leidmine aitaks sadamapiirkonda hooajavälisel perioodil aktiviseerida. Detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui viis aastat, seda ei ole asutud ellu viima ning Hiiu Vald soovib detailplaneeringu elluviimisest Sadama tn 33 osas loobuda. Detailplaneeringu terviklahenduse elluviimine on võimalik peale osalist kehtetuks tunnistamist. Eelnõu osas ootame arvamusi kuni 13.04.2017. Kontakt: Jürgen Vahtra 53038128 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Eelnõu on kättesaadav internetis aadressil:
https://atp.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?itm=48467

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Keskväljaku osas

Hiiu Vallavolikogu tunnistas 16.02.2017 otsusega nr 335 Keskväljaku (37101:006:0023) osas kehtetuks Kärdla Linnavolikogu 19.08.1999 otsusega nr 208 kehtestatud Keskväljak-Hiiu-Eha-Põllu vahel asuva kvartali detailplaneeringu. Detailplaneering ei sea Keskväljaku osas ehitusõigusi, seda pole ellu viidud ning selle lahendus on iganenud. Kärdla linna üldplaneering näeb ette Keskväljaku liikluskorralduse muutmise ja väljaku rekonstrueerimise. Kärdla Keskväljak praeguses ruumilahenduses ei paku kaasaegse linnaväljaku hüvesid ning ei ole väärikas maakonnakeskuse süda. Hiiu Vallavalitsuse eesmärk on väljakuala arendamisel lähtuda arhitektuurivõistluse võidutöö põhilahendustest. Järgmise etapina määratakse Keskväljaku alale avaliku menetluse käigus projekteerimistingimused. Otsusega saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=47763

Tormi tänava elamukvartali detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Hiiu Vallavolikogu 19.01.2017 otsusega nr 331 tunnistati Tormi tn haljasala osas kehtetuks Kärdla Linnavolikogu poolt 27.11.200 otsusega nr 175 kehtestatud „Tormi tänava elamukvartali detailplaneering“ mis nägi ette haljasala jaotamise mitmeks maaüksuseks. Tänapäeval ei ole mitme maaüksuse moodustamise järele vajadust. Otsusega ei muutu maaüksuse ruumilised tingimused. Otsusega saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=46650

Keskväljak-Hiiu-Eha-Põllu vahel asuva kvartali detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Kärdla Keskväljaku osas (eelnõu)

Hiiu Vallavalitsus on alustanud Kärdla Linnavolikogu 19.08.1999 otsusega nr 208 kehtestatud Keskväljak-Hiiu-Eha-Põllu vahel asuva kvartali detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise eelnõu menetlemist. Detailplaneering ei sea Keskväljaku osas ehitusõigust, seda pole ellu viidud ning selle lahendus on iganenud. Hiiu Vallavalitsuse eesmärk on väljakuala arendamisel lähtuda arhitektuurivõistluse tulemusel valitud põhilahendustest. Olenevalt järgnevate sammude ulatusest ja mõjust otsustatakse alale avaliku menetluse käigus projekteerimistingimuste andmine või algatatakse uus detailplaneeringu menetlus. Otsusega on võimalik tutvuda internetis aadressil: https://atp.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?o=599&o2=11806&itm=46065

Vallavalitsus ootab eelnõu osas kuni 31. jaanuarini seisukohti või vastuväiteid.
Kontaktinfo: Jürgen Vahtra 53038128 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.