Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Mudaste küla Jürna maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiu Vallavalitsuse 30.08.17 korraldusega nr 351 võeti vastu Mudaste küla Jürna maaüksuse (katastritunnus 39201:004:0265, kinnistu nr 1261833) detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ tööle nr 16-02. Planeeringuga moodustatakse elamumaa reservmaa juhtfunktsiooniga alal kolm uut elamumaa maaüksust suurustega vahemikus 1,28–1,43 ha ning kaks maatulundusmaa maaüksust. Kõigile kolmele elamukrundile on lubatud ehitada kuni 3 hoone maksimaalse ehitusaluse pinnaga kuni 500 m2. Põhihoonete maksimaalne korruselisus on kuni kaks ning kõrgus kuni kaheksa meetrit. Ühele ehituskeeluvööndist välja jäävale maatulundusmaa maaüksusele on lubatud ehitada kuni 60 m2 ehitusaluse pinnaga aiamaja. Valminud planeeringulahendus on saanud vajalikud kooskõlastused. Hiiu Vallavalitsuse 04.10.2017 korralduse nr 398 alusel (http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=54835) toimub detailplaneeringu avalik väljapanek 19.10–02.11.2017 ja avalik arutelu 06.11.2017 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Vastu võetud planeeringuga saab tutvuda Hiiu Vallavalitsuses kohapeal või internetis aadressil: https://atp.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?o=599&o2=11806&itm=53743

Mägipe küla Tuuru maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 15.08.17 korraldusega nr 329 võeti vastu Kõpu küla Tuuru maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0254) detailplaneering. Planeeringulahendusega eraldatakse 15.26 ha suurusest hoonestatud maatulundusmaa maaüksusest 2 ha suurune elamukrunt ning määratakse sellele ehitusõigus kuni 3 elukondliku hoone püstitamiseks maksimaalse ehitusaluse kogupindalaga 400 m2. Planeeringulahendus on vastavuses üldplaneerinuga. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 06.09–20.09.2017 ja huviliste olemasolul avalik arutelu 28.09.2017 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korralduse ja planeeringuga saab tutvuda internetis aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=53239

Detailplaneeringu vastuvõtmine Paope külas Pauna maaüksusel

Hiiu Vallavalitsuse 28.06.17 korraldusega nr 267 võeti vastu Paope küla Pauna maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:3761; kinnistu nr: 553433 ) detailplaneering vastavalt AA Arhitektid OÜ tööle nr DP16-04. Kinnistul soovitakse olemasolev ja kasutusest väljas olev hoonestus lammutada ja ning püstitada uued hooned. Detailplaneeringuga määratakse maaüksusele ehitusõigus kuni viie hoone püstitamiseks ehitusaluse kogupindalaga kuni 500 m2. Planeeringuga kavandatavad ruumilised muutused on kooskõlas üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 24.07.2017–07.08.2017 ja huviliste olemasolul avalik arutelu 14.08.2017 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korralduse ja vastuvõtmise otsusega saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=51870

Kärdla linna Väike-Sadama tn 1d ja sellega edelast piirneva ala detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 24.05.17 korraldusega nr 198 võeti vastu Kärdla linna Väike-Sadama tn 1d ja sellega edelast piirneva ala detailplaneering vastavalt Dagopen AB tööle nr 16-21. Planeeringulahendusega nähakse ette maaüksuse jagamine ning ehitusõiguse määramine muuseumi hoidla ehitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 1000 m2. Alal kehtib hetkel Lubjaahju 3a ja Väike-Sadama 1d maaüksuste detailplaneering (Klotoid OÜ töö nr. 1110-60) mille kohaselt on maaüksusele kavandatud täies ulatuses parkla. Tänapäeval ei ole piirkonnas näha sellist parkimisvajaduse kasvu ning suuremahulise parkla rajamisest soovitakse loobuda. Planeeringulahendusele on hangitud vajalikud kooskõlastused ning see on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 14.06.2017–28.06.2017 ja huviliste olemasolul avalik arutelu 3.07.2017 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korralduse ja vastuvõtmise otsusega saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=50776

Kärdla linna Rehemäe tee 10a detailplaneeringu vastu võtmine

Hiiu Vallavalitsuse 18.04.17 korraldusega nr 132 võeti vastu detailplaneering Rehemäe tee 10a 2703 m2 suurusel hoonestamata tootmismaa maaüksusel (katastritunnus: 37101:005:0540) vastavalt AA Arhitektid OÜ poolt koostatud tööle nr DP16-05. Vastu võetud planeeringulahendusega on lubatud maaüksusele ühe laohoone püstitamine maksimaalse ehitusaluse pindalaga kuni 1400 m2. Kavandatavad tegevused on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10.05.2017–24.05.2017 ning selle käigus laekunud arvamuste olemasolul toimub avalik arutelu 30.05.2017 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Planeeringuga on võimalik tutvuda Hiiu Vallavalitsuses või internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=49671

Kärdla linna Ladva tn 3 detailplaneeringu vastu võtmine

Hiiu Vallavalitsuse 8. märtsi 2017 korraldusega nr 79 võeti vastu Kärdla linna Ladva tn 3 detailplaneering. 2033 m² suurusele elamumaa sihtotstarbega maaüksusele (katastritunnus 39201:001:3220) määratakse hoonestusala ja ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks, ehitusaluse kogupindalaga 400 m2. .Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 29.03.2017–12.04.2017 ja avalik arutelu 14.04.2017 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).
Avaliku väljapaneku käigus on kõigil huvilistel võimalik planeeringulahendusega tutvuda Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413) või internetis aadressil:
https://atp.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?o=599&o2=11806&itm=48391

Võimalus on esitada arvamusi, mida arutatakse avaliku arutelu käigus.
Kontakt: Jürgen Vahtra 53038128 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kalana küla Nõupidamiste maja maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavolikogu 15. detsembri otsusega nr 325 võeti vastu Kalana küla Nõupidamiste maja maaüksuse (katastritunnus: 39201:001:0550) detailplaneering vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo tööle nr 16-15. Detailplaneeringu lahendusega nähakse ette elamumaa sihtotstarbe muutmine 50 % ulatuses ärimaaks ning määratakse ehitusõigus kuni 6 elu- ja majutushoonete püstitamiseks maksimaalse ehitusaluse pinnaga 400m2. Looduskaitsealast ümbritsetud hoonestamata ning metsane planeeringuala asub mere ääres. Juurdepääs on kavandatud Kaleste-Kalana metsateelt. Kehtivas üldplaneeringus on ranna ehituskeeluvöönd planeeringualal vähendatud. Ärifunktsiooni määramisega muudetakse alal kehtivat üldplaneeringut. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 05.01.2017–05.02.2017 ja avalik arutelu 06.02.2017 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Avaliku väljapaneku käigus on võimalik planeeringu kohta arvamusi ja vastuväiteid esitada. Kontaktisik: Jürgen Vahtra 53038128.
Otsusega ja vastuvõetud planeeringuga saab tutvuda Hiiu valla dokumendiregistris aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=45745

Luidja küla Gregory maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 29.06.16 korraldusega nr 292 võeti vastu Luidja küla Gregory maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:0004) detailplaneering millega määratakse 1,01 ha suurusele elamumaa sihtotstarbega maaüksusele hoonestusala ja ehitusõigus elamu ning abihoonete püstitamiseks. Kavandatu on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 20.07.2016–3.08.2016 ja avalik arutelu 4.08.2016 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).
Vastuvõetud planeeringu ja korraldusega saab tutvuda internetis aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=41316

Reigi küla Kootsaare maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 25. mai korraldusega nr 227 võeti vastu Reigi küla Kootsaare maaüksuse (katastritunnus: 39201:004:0721) detailplaneering. Planeeringu eesmärk on jagada 33.72 ha suurune maatulundusmaa maaüksus ning sellega moodustatakse kaks elamukrunti, millele määratakse ehitusõigused elamute ja abihoonete ehitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Planeeringuala asub täielikult Kõrgessaare-Mudaste hoiualal ning on Keskkonnaameti poolt kooskõlastatud. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 15.06.2016–29.06.2016 ning avalik arutelu 30.06.2016 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Vastuvõtmise korralduse ja planeeringuga saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=40029

Kaleste küla Vidriku maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 04.05.16 korraldusega nr 189 võeti vastu Kaleste küla Vidriku maaüksuse (katastritunnus: 20401:001:0073) detailplaneering millega muudetakse maatulundusmaa sihtotstarbe elamumaaks ja määratakse ehitusõigus hoonete püstitamiseks. Planeeringuala hõlmab ca 2,28 ha suurust valdavalt metsaga kaetud maa-ala, mis läänest piirneb hoonestatud kinnistuga. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 25.05–08.06.2016 ja avalik arutelu 09.06.2016 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).

Planeeringuga saab tutvuda Hiiu Vallavalitsuses ja internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=39258

 

Kärdla linna Pikk tn 47 detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 6. aprilli 2016 korraldusega nr 143 võeti vastu Kärdla linna Pikk tn 47 maaüksuse (katastritunnus: 37101:008:0580) detailplaneering. Olemasolevast ja hoonestatud 7138 m² suurusest maaüksusest eraldatakse 1720 m2 ja 2153 m2 suurused elamukrundid ning määratakse kummalegi ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 250 m2. Kavandatu on kooskõlas Kärdla Linnavolikogu 21.06.2012 määrusega nr 35 „Kärdla linna üldplaneering”. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 27.04.2016 – 11.05.2016 ja avalik arutelu 12.05.2016 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla).
Vastuvõtmise korralduse ja planeeringuga saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=38285