Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kasutusloa riigilõivud

Hoonete kasutusloa taotluse läbivaatamine RLS § 3313

  • Elamu ja selle teenindamiseks vajaliku rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. (PS! siia alla ei kuulu abihooned, kuurid, garaažid jmt)
  • Mitteelamu ja selle teenindamiseks vajaliku rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.
  • Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine RLS § 3314

  • Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
  • Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.
  • Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

Riigilõiv tasutakse Hiiu Vallavalitsuse arveldusarvetele
Swedbank: EE632200001120048941
SEB: EE361010602008926008
Danskebank: EE263300333716550003
Selgitusse märkida mille eest riigilõiv on tasutud ja aadress (näiteks: riigilõiv Nõmme tn 1 kasutusloa eest).