Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla keskväljaku kujunemisest ning tulevikuplaanidest

Ajalugu

Hiiu-Kärdla kalevivabrik ja Vabrikuväljak olid linna peamisteks sõlmpunktideks pikka aega, seda kuni I maailmasõjani. Kärdla aedlinn ning tänavastruktuur kasvas järk-järgult ümber vabriku. Seoses vabriku hääbumise ja sõjaaegse hävimisega nihkus linnakese pikkamööda lõuna suunas ja 1920-ndatel hakkas kujunema uus linnakeskus oma väljakuga. Järk-järgult arenes Rookopli, Posti, Uue, Tiigi ja Põllu tänava äärne hoonestus ja kujunes välja alevi teine peaväljak, kus paiknes turg ning ehitati Tarvitajate Ühingu maja (tänane Keskväljak 5). Samas hoones asusid lisaks kontorile ka notar, Ühispank ja Kärdla-Pühalepa munaühisus. Elamusse Põllu tänav 1 rajati umbes samal ajal poodkauplus. Aktiivselt peeti väljakul turgu, kauplemine toimus otse vankritelt ja avalettidelt, hobuste lasipuud asusid praeguse Konsumi kaupluse ja Tarvitajate Ühisuse lähistel väljaku põhjaserval. Samasse ehitati pisut hiljem ka lihakarnid. 1930-ndatel ehitati väljaku loodeserva (Rookopli tänav 20) kõrts-võõrastemaja (praegune Villa Külalistemaja). Otse väljaku keskele, praegusest lillekauplusest väljaku poole ehitati nn Kuldkepi kauplus, mis lammutati 50-ndatel. Suhteliselt hõredalt hoonetega ümbritsetud platsi lõunaküljele ehitati Kärdla tuletõrjemaja (ehitusaasta 1930 – 1932) ning selle kõrvale ehitati pritsikuur pumpadele. Tõenäoliselt kohe hakati väljakul korraldama ka prits(u)meeste paraade ja tehnika demonstreerimist.

Ajaloolised materjalid:
- Keskväljaku asukoht 1872 aasta Kärdla kaardil
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?df=55072&format=

- Kärdla Keskväljak 1922 aasta kaardil
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?df=55073&format=

- Keskväljak (ca. 1960)
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?df=55075&format=

Põllu tn 1 hoone (ca. 1970)
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?df=55079&format=

- Keskväljak 1972 aasta generaalplaanil
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?df=55074&format=

- Mootorsõidukite paraad Keskväljakul
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?df=55076&format=

- Pritsumeeste paraad Keskväljakul
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?df=55077&format=

- Kärdla Tarvitajateühingu hoone
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?df=55078&format=

- Keskväljaku Kauplusehoone (ca. 1973)
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?df=55080&format=

- Keskväljaku Kauplusehoone (ca. 1975)
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?df=55081&format=

- Keskväljak aastal 1982
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?df=55082&format=

- Tänavakorvpalli võistlus Keskväljakul aastal 1995
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?df=55084&format=

Keskväljaku ümberehitamise kavandamisest

1987
Autostumise kõrgperioodil 1970-ndatel välja kujunenud Kärdla keskväljaku liikluslahendused on suures osas säilinud tänapäevani. Linnasüdame ümberkujundamise visioonist ja hoonestuslahendustest 1987 aastal on arutatud tollases Nõukogude Hiiumaas. Link: https://atp.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?itm=55097&af=72238

1997- 1999
Kärdla Linnavolikogu kehtestas 19.08.1999 Keskväljak-Hiiu-Eha-Põllu kvartali detailplaneeringu. Lahenduses oli ette nähtud üks väljakut läbiv kahesuunaline tänav ning idapoolsesse serva oli mõeldud jalakäijate ala. Planeeringut ei asutud väljaku osas realiseerima ning tänaseks on planeering keskväljaku osas kehtetuks tunnistatud. Link: https://atp.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?itm=55100&af=72240

2006- 2009
Kärdla Linnavalitsus tellis Kärdla Keskväljaku rekonstrueerimise põhiprojekti. Töö koostajaks oli AS K&H. Lahendus nägi ette suure osa väljakuala lahendamise parkimisalana ning Keskväljak 5 esisele kavandati statsionaarsed betoonist piiravad väljakuelemendid (trepiplatvormid). Valminud projekt võeti avalikkuse poolt negatiivselt vastu, kuna lahendused olid ilma konkursita tellitud ühelt ettevõttelt ning avalikkust ning huvigruppe polnud protsessi piisavalt kaasatud. Projekti elluviimist takistas ka rahastusvõimaluste puudumine.
Põhiprojekti maastikuarhitektuurne osa (Link: https://atp.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?itm=55103&af=72241)

2012
Kärdla Linnavolikogu kehtestas 21.06.2012 Kärdla linna üldplaneeringu. Üldplaneering näeb ette oluliste ühiskondlike objektidega seonduvalt Kärdla, Keskväljaku, Vabrikuväljaku ja Leigri väljaku rekonstrueerimise (seletuskiri lk 6). Samuti on Kesväljaku rekonstrueerimine loetud oluliseks sammuks tänavatega seotud põhimõtete elluviimisel (seletuskiri lk 32). Liikluskorralduslike muudatuste all on toodud Keskväljaku liikluskorralduse muutmine (seletuskiri lk 33). Üldplaneeringuga saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/kardlalv/index.aspx?type=12&id=28810

2015
Keskväljaku ümberehitamise kavandamine EV100 „Hea avalik ruum“ raames
2014 aastal lükati Eesti Arhitektide Liidu ja „Eesti Vabariik 100“ korraldustoimkonna ühiselt käima missiooniprojekt „Hea avalik ruum“. link: http://www.arhliit.ee/EV100_arhitektuur/

Hiiu Vallavalitsus ja Arhitektide Liit kuulutasid ühena esimestest Eestis 20.01.2015 välja Kärdla keskväljaku ja linnaruumi arhitektuurivõistluse. Eesmärk oli leida parim ruumiline visioon Kärdla linna Keskväljaku ja Turu piirkonna ning neid ümbritsevale kontaktvööndile, mille alusel jätkata edasist projekteerimist ning ehitada väljak hiljemalt 2020 aastaks välja. Võistluse dokumendid ja võidutöö on kättesaadavad Hiiu valla dokumendiregistris aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=22916

Kaheteistkümnest Kärdla keskväljaku ja linnaruumi arhitektuurivõistlusele laekunud tööst tunnistati parimaks ideekavand märgusõnaga „KÄRRDAL", mille autorid on Oskar Ivarson, Charlotte Sellbrandt, Martin Allik, Andreas Lyckefors, Johan Olsson arhitektuuribüroost MARELD landskapsarkitekter AB koostöös arhitektuuribüroo Bornstein Lyckeforsiga.
Edasisi samme projektiga pärssis valla kesine finatsolukord, võimuvahetus ning aajaolu, et keskväljakut ei seatud prioriteetse objektina maakondlikku PKT tegevuskavasse. Projekt jäi sisuliselt kaheks aastaks ootele.

2017
Jaanuar
Jaanuari alguses toimus kohtumine MARELD maastikuarhitetuuribüroo esindajaga seoses ideekavandi ja edasiste sammudega. Aasta alguses selgus, et kõik Hiiu Maakonnast Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) meetmesse esitatud projektid said esimeses taotlusvoorus negatiivse vastuse. Algatati maakondliku tegevuskava muutmine, et võimaldada Kärdla keskväljaku projekti osalemine II taotlusvoorus. Eelmise taotlusvooru aluseks olnud maakondlikku tegevuskavasse Keskväljak prioriteetse objektina sisse ei saanud. Kui tekkis teoreetiline võimalus rahastustaotluse esitamiseks II vooru algas kiire ettevalmistusperiood. Maakonna tegevuskava kinnitati juunis 2017. Hiiu Maakonna PKT tegevuskavaga, milles Kärdla keskväljak on seatud Maakonna esimeseks prioriteediks saab tutvuda EASi veebilehel. link: https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/12/Hiiumaa_PKT_tegevuskava.pdf

Samuti oli Hiiu Vallavaitsus seisukohal, et ideekavandiga saadud suuremahulise turuhoone idee ei ole selles etapis realiseeritav, seda enam, et PKT meede sellise hoone rajamist ei kaasfinatseeriks. Vajalik oli turufunktsiooni võimaldamine väiksemate paviljonide või varjualuste näol. Väljakule kujundatud turuala peaks siiski võimaldama hilisema

Veebruar
Hiiu Vallavolikogu tunnistas Keskväljaku osas 16.02.2017 otsusega nr 335 kehtetuks Kärdla Linnavolikogu poolt 19.08.1999 kehtestatud Keskväljak-Hiiu-Eha-Põllu kvartali detailplaneeringu. Otsusega saab tutvuda aadressil: https://atp.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?o=599&o2=11806&itm=53335

Märts
Hiiu Vallavalitsus väljastas 28.03.2017 korraldusega nr 102 projekteerimistingimused keskväljaku ümberehitamiseks. Menetluses kaasati vastavad ametiasutused ning isikud, keda ehitamine puudutab. Väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda interenetis aadressil: https://atp.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?o=599&o2=11806&itm=49145

Aprill
Aprilli korraldas Hiiu Vallavalitsus väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse keskväljaku arhitetuursete osade projekteerimiseks (riigihanke viitenumber: 188153). Hankemenetlus viidi läbi 2015 aastal toimunud arhitetuurikonkursi võitjatega konkursil kokku lepitud tingimustel lepingu sõlmimiseks. Hiiu Vallavolikogu 18.05.2017 otsusega nr 356 tunnistati hankemenetlus edukaks ning kinnitati varaliste kohustuste võtmine. Hankelepingu alusel koostab ümberehitusprojekti arhitetuursed osad MARELD maastikuarhitetuuribüroo. Lepingu maksumus kokku on 39 165.00 eur.
Otsusega saab tutvuda internetis aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=50592

Hiiu Vallavalitsuse 12.04.2017 korraldusega nr 121 moodustati Keskväljaku rekonstrueerimise komisjon kavandamisega seotud küsimustes otsuste tegemiseks. Komisjoni moodustamise korraldusega saab tutvuda internetus aadressil:
https://atp.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?o=599&o2=11806&itm=49505

Mai
2. mail saabusid Rootist külla Kärdla Keskväljaku arhitektuurse lahenduse projekteerijad eesotsas Maastikuarhitekturibüroo MARELD-iga. Esimene eesmärk oli tutvustada varem tehtud töid, kaasaegseid kohtumispaiku ja Kärdla Keskväljaku ideekavandit. Teine eesmärk oli astuda kohalikega dialoogi, et täpsustada vajadusi ja prioriteete. Viidi läbi töötoad saamaks täiendavaid sisendeid ideekavandi täiendamiseks. Gümnasistide ja õpetajatega toimus töötuba Hiiumaa Gümnaasiumis koos jalutuskäiguga Keskväljakul, kus kaardistati erinevate asukohtade tugevusi, nõrkusi ja potentsiaali. Kohtumise eesmärk oli piltide ja sõnade abil luua visioon, milline võiks olla tuleviku keskväljak, mida kohalikud sooviksid külastada ja milliseid tegevusi võiks see pakkuda. Peale tööpäeva lõppu toimus töötuba Kärdla Kultuurikeskuses kõikide huvitatutega, kus oli osalemas ca. 20 inimest nii Kärdlast, kui kaugemalt. Kohtumisel kaardistati meeldivas õhkkonnas Keskväljaku võimalused, väljakutsed ja prioriteedid. Suurimate väljakutsetena toodi välja parkimine, juurdepääsud ja liiklusskeem. Võimalustena märgiti välikohvikuid, talveplatsi, suveärisid, rattakultuuri elavdamist ning uute töökohtade teket. Prioriteediks peeti parkimiskohti, tegevuste ja äride mitmekesisust ning erinevate ühiskonnagruppide ja liiklejate vajadusi. Arhitektide edasiseks ülesandeks on esialgse lahenduse kohandamine töötubades kõlanud mõtetega. Kuna töötubades kõlas ka vastandlikke seisukohti, siis ei ole võimalik kõigi ideedega arvestada, kuid arhitektid püüavad seejuures oma erialasest pädevusest lähtuvalt hinnata esitatud mõtete ühildumist Hiiumaa potentsiaali ja võimalustega. Täpsem kokkuvõte töötubadest on kättesaadav internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=22916

18.05.2017 kuulutati Hiiu Vallavalitsuse poolt välja riigihange (viitenumbriga: 187068) Kärdla Keskväljaku insenerosade projekteerimiseks, millega leiti väljaku insenerosade projekteerija. Eelnevalt korraldatud kaks hanget nurjusid, kuna ükski pakkimine ei mahtunud Vallavalitsuse poolt eeldatud piirhinna sisse. Parima pakkumise tegi ning leping sõlmiti Skepast&Puhkim OÜ-ga kogumaksumuses 44424.60 eur.

Juuni
Kinnitati PKT Hiiu Maakonna tegevuskava, milles Kärdla keskväljak on toodud esimeseks prioriteediks. https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/12/Hiiumaa_PKT_tegevuskava.pdf

Juuli
Peale arhitektide külastust ning töötubasid toimunud analüüsi baasil valmis ideekvandist eskiis. Eskiis nägi ette mitmeid muutusi. Hiiu Vallavalitsus ei näinud Keskväljaku ümberehitamisel selles etapis võimalusi suuremahulise turuhoone püstitamiseks ning eskiis nägi muuhulgas ette väljaku keskmes asuva pergola, mille ümber asuksid varjualused/turupaviljonid. Avalikkusse ja ümbritsevate ettevõtjate ettepanekul kavandati rohkem parkimiskohti, kui ideekavandis. Samuti muudeti Uue tänava kulgemist, kuna Keskväljak 1 omanik ei soovinud, et tänav hakkaks kauplust parkimiskohtadest eraldama. Valminud eskiis avalikustati perioodil 11.-25. juuli. 27 juulil korraldati eskiislahenduse avalik arutelu, millest võttis osa 18 isikut.
http://www.hiiuvald.ee/9-artiklid/1053-valminud-on-keskvaljaku-arhitektuurne-eskiislahendus

Avalikustamise kokkuvõttega saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?poid=50731&guid=2b6e4f8f-0e2b-4811-2054-d7c3b54b9b66

August
03.08.2017 toimus projekti komisjoni koosolek, kus arutati lahendusele saabunud ettepanekuid ja edasisi samme. Samal päeval toimus kohtumine projekteerijate esindajatega, kus arutati läbi tekkinud küsimused ning järgnevad sammud kuni eelprojekti valmimiseni.

September
Sõlmiti eelkokkulepped kinnisasjade omanikega, kelle kinnistul on vajalikud ehitustööd, et tagada sidusad ruumilahendused. Väga pingelisest ajakavast tingituna valmis arhitektuurne ja insenerosade eelprojekt vahetult enne PKT taotlusvooru tähtaega 25-ndal septembril. Hiiu Vallavalitsus esitas projektid ning taotluse PKT linnakeskuste avaliku ruumi projektide meetmesse.