Kõrgessaare valla üldplaneering

Kõrgessaare valla üldplaneering
- Seletuskiri
- Kõrgesaare üldplaneeringu kaat (leht 1)
- Kõrgessaare üldplaneeringu kaart (leht 2)
- Kõrgessaare rannaala pilootprojekti kaart

Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneeringu "Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine" failid
- teemaplaneeringu seletuskiri   
- teemaplaneeringu põhijoonis 
- skeem 1 - rohevõrgustik
- skeem 2 - Kõrgessaare reoveeala
- skeem 3 - Lauka reoveeala 
- lisa 1 - Pärast üldplaneeringu kehtestamist (17.01.2003) kehtestatud üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute nimekiri ja paiknemise skeem
- lisa 2 - kaitsealused objektid 
- lisa 3 - kultuurimälestised 
- lisa 4 - maardlad
- lisa 5: Kõrgessaare vallas kehtestatud detailplaneeringud