Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Haldusreform

Siia rubriiki koondame materjale seoses Hiiumaa omavalitsuste ühinemisega, sh toome eraldi välja Hiiu vallaga seonduva

Vallavolikogude otsused

18. veebruaril 2016 tegi Hiiu Vallavolikogu ettepaneku Emmaste, Pühalepa ja Käina vallavolikogudele konsultatsioonide alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.

Kõik kolm valda keeldusid konsultatsioonide alustamisest nelja valla vahel: Emmaste Vallavolikogu otsus, Käina Vallavolikogu otsus, Pühalepa Vallavolikogu otsus.

24. augustil 2016 tegi Käina Vallavolikogu omalt poolt ettepaneku ühinemiseks Emmaste vallale, Pühalepa vallale ja Hiiu vallale. 

8. septembri 2016 otsusega võttis Hiiu Vallavolikogu Käina valla ettepaneku vastu. Nelja valla ühinemiseks koostas konsultant ajakava.

25. oktoobril vastas Pühalepa Vallavolikogu samale ettepanekule eitava otsusega.

31. oktoobril otsustas Emmaste Vallavolikogu mitte nõustuda Käina Vallavolikogu ettepanekuga läbi rääkida ühise omavalitsuse moodustamise osas Hiiumaal.

Käina Vallavolikogu ja Hiiu Vallavolikogu juhtkomisjonid jätkavad tööd kahepoolselt.

8. detsembril otsustas volikogu esitada maavanemale taotluse haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.

26. jaanuaril põhjendas volikogu valitsusele uue valla nime Hiiumaa valikut.

Ühinemise konsultatsioonid 2016 aastal

13. oktoobril toimus esimene kohtumine Hiiu j Käina valla osalusel, et selgitada võimalusi juba Emmaste, Pühalepa ja Käina valla läbirääkimistes väljatöötatud lepingus kokkulepitu sobivuses ja võimalikkuses nelja valla ühinemisel. Käsitleti juhtimisstruktuuri puudutavaid küsimusi: protokoll nr.1

17. oktoobri Hiiu valla ja Käina valla vahelisel kohtumisel keskenduti uue valla eelarve jaotumise põhimõtetele: protokoll nr.2 

19. oktoobri Hiiu valla ja Käina kohtumisel vaadati üle avalike teenuste osutamist puudutav peatükk: protokoll nr.3 

21. oktoobr Hiiu valla ja Käina kohtumise teema oli ühinemistoetusest tehtavad invetsreeringud. Lisaks vaadati üle Emmaste vallast ja Pühalepa vallast laekunud ettepanekud: protokoll nr. 4

24. oktoobril arutasid Hiiu valla ja Käina valla juhtkomisjonid vallasekretäride ettepanekuid ühinemislepingusse. Päevakorras oli ka valla ning osavalla eelarvete küsimused: protokoll nr. 5

26. oktoobri kohtumisel jätkasid Hiiu valla ja Käina valla esindajad eelarvelise küsimustega ühinemislepingusse ning lisaks käsitleti sotsiaalteemasid: protokoll nr.6

28. oktoobri Hiiu valla ja Käina valla vahelisel kohtumisel räägiti töökohtade jaotusest ühinenud omavalitsuses, osavaldade põhimäärusest ja lepiti kokku ühinenud valla juriidiline aadress: protokoll nr. 7

02. novembril oli Hiiu valla ja Käina valla kohtumise teemadeks ühinemislepingu ülevaatamine, lepngu avalikustamine ja rahva arvamuse välja selgitamine: protokoll nr.8

04. novembril leppisid Hiiu valla ja Käina valla juhtkomisjonid kokku veel viimastes küsimustes seoses ühinemislepingu projektiga ja selle avalikustamisega: protokoll nr.9

18.novembril arutati investeeringutoetuse kasutamist, sotsiaaltoetuste ühtlustamist, osalustasusid ning osavallaga seotud küsimusi. Protokoll nr 10

30.novembril vaadati läbi ühinemislepingusse esitatud parandusettepanekud. Protokoll nr 11

Elanike küsitlus 

Elanike küsitluse tulemused

Ühinemisleping

Ühinemislepingu projekti avalikustamine  koos lisadega

Ühinemislepingu projekt seisuga 04. november 2016

Ühinemislepingu seletuskiri 04. november 2016

Investeeringud 04. november 2016

Ühinemise kaart 04. november 2016

Elanike küsitlus

Elanike küsitluse tulemused

Muudatusettepanekud ühinemislepingusse

Volikogu mandaatide muutmine

Dokumentide tööversioonid ja lisamaterjal

Ühinemisläbirääkimiste ajakava Hiiumaal

Hiiumaa Osavalla põhimääruse projekt seisuga 28. oktoober 2016

Ühinemislepingu projekt seisuga 04. november 2016

Ühinemislepingu projekt seisuga 28. oktoober 2016

Ühinemislepingu projekt seisuga 26. oktoober 2016

Ühinemislepingu projekt seisuga 21. oktoober 2016

Ühinemislepingu projekt seisuga 19. oktoober 2016

Ühinemislepingu projekt seisuga 17. oktoober 2016

Hiiumaa valdade ühinemisega kaasnevate finantsmõjude hinnang ja eelarvemudel. Koondraport OÜ Cumulus Consaltingult, august 2016

Haldusreformi seadus

Ettevalmistusperiood

26. jaanuaril toimus koosolek, kus otsustati moodustada valdkondadepõhised töögrupid ühinemise ettevalmistamiseks. Protokoll.

21. veebruaril toimus koosolek, kus maavanem andis ülevaate haldusreformi käigust ja konsultant tutvustas sundliitmise protsessi ning valdkondadepõhised töögrupid andsid ülevaate oma koosolekutest. Protokoll. Otsustati kutsuda ühise laua taha ka Emmase ja Pühalepa volikogude liikmed - kutse.

9. märtsil kell 18 kohtusid Emmaste ja Pühalepa valla volikogude liikmed Käina vallamajas ühisel koosolekul. Koosolekul osalesid konsultandid, Rahandusministeeriumi esindaja ja maasekretär. Mandaatide jaotuse tabel. Uus koosolek lepiti kokku 20.3.2017 kell 16 Käina vallamajas - kutse. Pärast ühist koosolekut toimus juhtkomisjoni koosolek. Protokoll.

17. märtsil edastati Emmaste Vallavolikogu ja Pühalepa Vallavolikogu digitaalselt allkirjastatud vastus Hiiu valla ja Käina valla kutsele alustada 20.03.2017 ühinemiskokkuleppe läbirääkimistega.

20. märtsi koosoleku protokoll. Üheks teemaks olid maavalitsuselt tulevad ülesanded.

29. märtsi koosoleku protokoll. Koosolekul kinnitati Hiiumaa valla struktuur.

18. aprilli koosoleku protokoll. Teemad on struktuur, raha ja põhimäärus.

24. aprilli koosoleku protokoll. Teemaks on põhimäärus.

16. mai koosoleku protokoll. Teemaks oli Põhimäärus, osavalla põhimäärus, IT lahendused ja struktuur.

29. mai koosoleku protokoll. Temmaks oli osavalla põhimäärus.

Järgmise koosoleku aega kokku ei lepitud.

Valdkonnapõhiste töögruppide koosolekute protokollid

Sotsiaalvaldkonna töögrupp. Koosseis: Ly Meldorf, Heli Tuisk, Aasa Saarna, Elle Voolma, Annely Veevo, Kairi Priit ja Reili Rand). Koosolekud 9.2 kl 14.30 Hiiu Vallavalitsuses (protokoll), 21.2 kl 13 Hiiu Vallavalitsuses (protokoll), 6.3 kl 15 Hiiu Vallavalitsuses.

Hariduse, kultuuri, spordi ja noorsootöö töögrupp. Koosseis Annely Veevo, Margit Kagadze, Tiia Liibert, Ly Meldorf, Jana Uuskari ja ekspert Ermo Mäeosts. Koosolekud 14.2.2017 kl 16 Käina volikogu saalis (protokoll), 27.2.2017 kell 16 Käina vallamajas (protokoll), 13.3.2017 kl 14.00 Hiiu vallavalitsuse majas (protokoll). töö tulemusena valminud aruanne.

Majanduse ja halduse töögrupp. Koosseis Üllar Padari, Aiki Maivel, Tõnu Koppel, Liili Eller ja Argo Valgma. Koosolekud 13.2.2017 kokku Hiiu vallamajas kell 10, 7.3.2017 kell 10 Käina vallamajas.

Kantselei, tehnilise toe, raamatupidamise ja IT töögrupp. Koosseis Inge Elissaar, Helen Härmson, Aiki Maivel, Laur Meldorf, Jüri Ojasoo, Tarmo Rajang, Märt Saar, Piret Sedrik ja Helika Villmäe. Koosolekud 15.2.2017 kell 15.30 Hiiu Vallamajas (protokoll), 22.2.2017 kell 15 Hiiu vallamajas (protokoll), 14.3.2017 kell 10 Käina Vallamajas Protokoll koos lisaga.

Arengu, planeeringu, ehitustegevuse ja rahanduse töögrupp. Koosseis Monika Pihlak, Jürgen Vahtra, Aivi Telvik, Omar Jõpiselg, Tiivi Lipp. Koosolekud 6.2.2017 kell 14 või 14.30 (sõltuvalt HOL lõppemisest) Hiiu Vallamajas, 21.3.2017 kell 13.30 Hiiu vallamajas. Kokkuvõte. Rahandusosakonna ülesanded. Arenguosakonna ülesanded.

Juhtkomisjoni töögrupp. Koosseis Jüri Ojasoo, Eha Brikker, Üllar Padari, Omar Jõpiselg, Aiki Maivel, Inge Elissaar, Aivi Telvik, Helika Villmäe, Helen Härmson, Reili Rand, Georg Linkov, Artr Valk. Koosolek 24.04.2017 kell 14.00 Hiiu vallamajas. Arutati Hiiumaa valla põhimäärust. Protokoll.

Töögruppide koosolekute tulemusena valmisid Hiiumaa Vallavalitsuse struktuur ja Hiiumaa valla osavaldade struktuur.

Hiiumaa Ühendamine

Elanike küsitlus

Elanike küsitluse tulemused

Teemaga seotud meediakajastused

Hiiu ja Käina vald liiguvad ühinemisläbirääkimiste poole (Hiiu Leht, 18.okt 2016) http://www.hiiuleht.ee/2016/10/hiiu-ja-kaina-vald-liiguvad-uhinemislepingu-poole/