Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Liikumisaktiivsuse tõstmine treeningvõimaluste mitmekeskistamise kaudu

LEADER Meede 3: Uuenduslik kogukond

Projekti käigus teostatakse järgmised tegevused ja investeeringud:

Projekti tulemusel teevad sportimisega seotud ühendused koostööd, kaasates passiivseid kogukonna liikmeid tervislikku liikumist tutvustavatesse treeningutesse seeläbi tõstes passiivsete kodanike võimekust oma tervist hoida ja parandada.
Et luua kõigile sihtgruppidele motiveerivad võimalused tegeleda liikumisharrastustega vabas õhus, paigaldatakse Kärdlasse Hausma tee alguses planeeritud avalikus kasutuses olevale virgestusalale päikesepaneelidega töötav valgustus, mis võimaldab turvaliselt treenida ka pimedal ajal.

Projektipartnerite abil kaardistame sihtgrupid, kellel puudub ujumisoskus ja anname neile võimaluse omandada ujumise algtõed. Samuti anname ujumisoskusega inimestele lisateadmisi meres ujumiseks, mis on Hiiumaal uus, kuna varasemat ei ole Hiiumaal ujumiskoolitusi meretingimustes läbi viidud. Nende tegevustega aitame kaasa uppumissurmade ära hoidmisele.

Projekti käigus rajatakse Kärdlasse Hausma tee algusesse ujumissild, mis tagab mugava vettemineku ja loob eelduse ujujate arvu kasvuks, samuti tõstes sellega kodanike võimekust oma tervist hoida ja parandada.

Projekti eesmärk ja oodatav tulemus:

Kodanikele on antud paremad võimalused oma tervist hoida ja parandada, luues sellega eeldused produktiivsemaks tööeluks ja kvaliteetsemaks eraeluks. Hea tervis mõjutab majanduslikku produktiivust nii indiviidi, ettevõtte kui rahvamajanduse tasemel. Samuti väheneb koormus sotsiaalsüsteemile.

Kvaliteetsete vaba aja veetmise võimaluste loomine annab hoogu turismisektorile pakkudes lisaväärtust Hiiumaad külastavatele sise- ja välisturistidele.

Projekti abikõlbulik maksumus kokku: 12 628,66 eurot

 

hkk leadereesti eu leader hor rgb small

 

Kärdla kunstmurukattega jalgpalliväljaku rajamise I etapp

LEADER Meede 6: Elukeskkonna investeeringud

Meetmekood: 322

Projekti käigus viidi läbi järgmised tegevused:

Teostati Kärdla kunstmurukattega jalgpalliväljaku (mõõtmed 25 x 44 m) ehitustööde I etapp, mille järel on väljak kasutusvalmis treeninguteks. Ehitustööde I etapp hõlmas järgmisi töid:

 • Olemasoleva platsi lammutamine ja ehituseks ettevalmistamine;
 • Valgustuse toitekaabli ja masti jalandite paigaldamine;
 • Drenaažitorude paigaldamine;
 • Piirdeaia postide jalandite paigaldamine;
 • Platsile aluse ehitus;
 • Äärekivi paigaldamine;
 • Tehismurukatte paigaldamine.

Lisaks teostati omanikujärelvalve ning tähistati objekt Leader sümboolikaga.

Projekti abikõlblik maksumus kokku: 49 560,7 eurot

hkk leadereesti eu leader hor rgb small


SMILEGOV

SMILEGOV (IEE/12/047/SI2.645923) - Taastuvenergia tegevuskavade elluviimise efektiivsuse tõstmine Euroopa saartel läbi nutika mitmetasandilise juhtimise (Enhancing effective implementation of sustainable energy action plans in European islands through reinforcement of smart multilevel governance)

smilegov logo 270x104IEE logo 376x102

Taastuvenergia tegevuskavade jätkusuutlikul ja efektiivsel elluviimisel kohalikul tasandil on tõhus ning mitmetasandiline koostöö üks võtmeküsimusi. Koostöö on kohaliku kogukonna jaoks kriitilise tähtsusega, kuna tagab saare tasakaalustatud arengu, ressurside kasutuse, majanduskasvu ning kodanike ja külaliste elukvaliteedi.

Projekti tegevuskava:

 • Luuakse 11 saarte klastrit;
 • Töötatakse välja strateegilised suunised taastuvenergia tegevuskavade elluviimiseks saartel;
 • Töötatakse välja projektiideed (energeetika, transport jm);
 • Analüüsitakse finantseerimismehhanisme (PPP, struktuurifondid, integreeritud merenduspoliitika, sh programm Blue Growth jm) saarte võimalustest tulenevalt;
 • Kaasatakse kohalikku kogukonda osalema taastuvenergia investeeringutes (sh investeerimisfondid, energiaühistud jm);
 • Luuakse uusi toetavaid struktuure (nt Linnapeade pakti eeskujul);
 • Luuakse uusi regionaalseid toetusmehhanisme vähem arenenud saartele.

Partnerid:

Projekti kestvus: 30 kuud (kuni august 2015)

Projekti kogueelarve: 1 521 738 eurot

Projekti kodulehekülg:  www.smilegov.eu