Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Abiks toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse taotlejale

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

Toimetulekupiiri suuruse kehtestab Riigikogu riigieelarves. Seda arvestatakse üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele igaks eelarveaastaks. Perekonna teise ja iga järgneva liikme toimetulekupiir on 80% perekonna esimese liikme toimetulekupiiri suurusest. Alaealiste laste toimetulekupiir on võrdne perekonna esimese liikme toimetulekupiiri suurusega.

Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks.

Toimetulekupiir on 130 eurot esimese pereliikme ja 104 eurot iga järgmise pereliikme kohta. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. Alaealiste laste toimetulekupiir on 130 eurot.

Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

Loe edasi: Abiks toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse taotlejale

Juhend toetuste taotlemiseks

SISSETULEKUST MITTESÕLTUVAD TOETUSED

Täiendav lapsetoetus

Täiendava lapsetoetuse I osa makstakse emale seitsmendal raseduskuul ema avalduse ja naistearsti tõendi alusel. Enne täiendava lapsetoetuse osade taotlemist peab ema registrijärgseks elukohaks olema Hiiu vald vähemalt toetuse taotlemisele eelnenud kuuel kuul.
Esitada naistearsti tõend avalduse juurde.

Täiendava lapsetoetuse II osa makstakse lapsevanemale või last kasvatavale isikule lapse üheaastaseks saamisel.
Esitada sünnitõend avalduse juurde.

Täiendava lapsetoetuse III osa makstakse lapsevanemale või last kasvatavale isikule lapse kaheaastaseks saamisel.
Esitada sünnitõend avalduse juurde.

Koolitoetus

Koolitoetust makstakse rahvastikuregistri järgselt Hiiu vallas elavatele Hiiu valla põhikooolides õppivatele õpilastele jooksva õppeaasta 15. oktoobriks.

Suure pere toetus

Suure pere toetus määratakse nelja ja enamat alaealist last kasvatavale lapsevanemale üks kord aastas. Kui laps õpib põhikoolis või gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses, makstakse toetust kuni lapse 19 aastaseks saamiseni. Toetus määratakse lapsevanema avalduse alusel perele, kelle registrijärgne elukoht on Hiiu vald.

Elluastumistoetus

Elluastumistoetust makstakse eestkostel, perekonnas hooldamisel või asenduskodus elanud lapsele tema 18 aastaseks saamisel.

Eakate sünnipäevatoetus

Eakate sünnipäevatoetust makstakse 75-nda, 80-nda, 85-nda ja iga järgneva sünnipäeva puhul kui isiku rahvastikuregistri järgne elukoht on Hiiu vald.

Matusetoetus

Matusetoetust makstakse esitatud avalduse alusel füüsilisele või juriidilisele isikule, kes matab Hiiu valla kodaniku. Taotlusele lisada surmatõend.

SISSETULEKUST SÕLTUVAD TOETUSED

Transporditoetus

Transporditoetus määratakse eakatele ja puuetega inimestele haridus-, meditsiini- või rehabilitatsiooniasutusesse sõiduks vaid juhul kui põhjendavatel asjaoludel pole võimalik osutada transporditeenust või kui transporditoetuse maksmine on majanduslikult otstarbekam kui transporditeenuse osutamine.
Väljaspool maakonda päevases õppes kutseõppeasutuses omandavatele õpilastele hüvitatakse kooli ja kodu sõidukulud esitatud piletite alusel, kuid mitte rohkem kui 20 eurot kuus.

Taotlusele lisada kuludokumendid.

Abivahenditoetus

Abivahenditoetus on ettenähtud haiguse või puude tõttu abivahendit vajavale kliendile abivahendi ostmiseks või laenutamiseks. Taotlusele lisada kuludokumendid.

Tervisetoetus

Tervisetoetust määratakse eakatele, puuetega inimestele ja muudele vähekindlustatud isikutele järgmistel juhtudel: prillide ostmiseks, retseptiravimite ostmiseks, mähkmete jt hooldusvahendite soetamiseks, ravikindlustuseta isikutele esmaseks arstiabiks ja uuringuteks vastavalt esitatud arvetele. Taotlusele lisada kuludokumendid.

Lastelaagritoetus

Lastelaagritoetus määratakse lasterikastele, vähekindlustatud, üksikvanemaga ja puuetega laste peredele riiklikult doteeritavate lastelaagri tuusikute jääkmaksumuse maksmiseks. Infot lastelaagri toimumise ja korraldamise kohta saab haridus- ja sotsiaalosakonnas lastekaitse spetsialistilt.

Huvialategevuse toetus

Huvialategevuse toetus määratakse vähenkindlustatud lastega peredele huvialakooli õppemaksu maksmiseks ja huvialaringi ringitasu tasumiseks.

Muu ühekordne toetus

Ühekordset toetust on võimalik taotleda järgnevatel juhtudel: erakorraliste eluasemekulude osaliseks hüvitamiseks, tulekahju või veekahjustuse likvideerimisega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks, majanduslikult raske olukorra puhul ja muude erakorraliste põhjendatud kulutuste hüvitamiseks. Taotlusele lisada dokumendid, mis tõendavad avalduse põhjendatust.