Veekogude jääle mineku keelamine

HIIU MAAVANEMA KORRALDUS 12.03.2014 nr 1-1/2014/59

Veekogude jääle mineku keelamine

Vabariigi Valitsuse seaduse § 84 p 16, veeseaduse § 18 lg 5 p 5 ja lg 6 alusel ning kooskõlas Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri piirivalvebüroo 12.03.2014 ettepanekuga "Jääle mineku keelu kehtestamine" ja tulenevalt vajadusest seoses muutlike jääoludega ennetada õnnetusi jääl ja tagada inimeste ohutus:

  1. Keelan Hiiu maakonna haldusterritooriumiga piirnevale merejääle ja avalikult kasutatavate veekogude jääle mineku kuni jää sulamiseni.
  2. Erandina luban kutselistel kaluritel püügivahendite veekogult äratoomiseks liikuda jääl jalgsi, A-kategooria mootorsõidukiga, mootorsaaniga või ATV-ga.
  3. Avaldada käesolev korraldus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
  4. Korraldus jõustub väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.
  5. Korralduse jõustumise päevast loen kehtetuks Hiiu maavanema 18.02.2014 korralduse nr 1-1/2014/40 „Veekogude jääle mineku keelamine".

Riho Rahuoja
Maavanem