Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kohalike maanteede ajutine sulgemine

Alates 25.10.2017 on kõik Hiiu valla kohalikud maanteed seoses teekatte kandevõime nõrgenemisega ajutiselt üle 3,5 T teljekoormusega raskeveokitele liiklemiseks suletud.

Piirang ei laiene AS Selver poebussile ja jäätmeveofirmade prügiautodele kinnitatud marsruutidel liikumisel.
Vedu üle 3,5 tonni teljekoormusega veokitega on erandkorras lubatud vedaja taotluse ja garantiikirja alusel Hiiu Vallavalitsuse poolt väljaantud eriloaga. Eriloaga sätestatakse vedaja kohustus peale veo lõppemist teekatte taastamiseks vähemalt enne loa saamist fikseeritud seisukorda.

Piirang kehtib kuni uue korralduse vastuvõtmiseni.

Korraldus nr.426

Tuleohtliku aja määramine

Tuleohutuse seaduse § 16 lõigete 1 ja 3, Siseministri 03.10.2014. a määruse nr 42
„Päästeameti põhimäärus“ § 10 lg 2 alusel ja Päästeameti peadirektori 13. aprilli 2011. a
käskkirja nr 83 „Tuleohtliku või suure tuleohuga aja ja piirkonna määramise kord“, muudetud
1. aprilli 2016 käskkirjaga nr 133 „Tuleohtliku või suure tuleohuga aja ja piirkonna
määramise korra muutmine“ alusel ning arvestades maastikutulekahjude esinemissagedust:
1. Määran tuleohtliku aja alguseks 14.04.2017. a kogu Eesti territooriumil. Tuleohtlikul ajal
on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal keelatud:
1.1. küttekoldevälise tule tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud kohas;
1.2. kuluheina ja roostiku põletamine;
1.3. muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.
2. Kommunikatsiooniosakonnal teha tuleohtliku aja määramine avalikult teatavaks, avaldades
käskkirja Ametlikes Teadaannetes ning korraldada asutusesisene teavitamine.
3. Käesoleva käskkirja peale võib esitada halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras ja tähtajal.

Kuno Tammearu
Päästeameti peadirektor

Kohalike maanteede ajutine sulgemine

Vastavalt Hiiu Vallavalitsuse 30.11.2016 korraldusele nr. 512 on kõik Hiiu valla kohalikud maanteed seoses teekatte kandevõime nõrgenemisega ajutiselt üle 3,5 T teljekoormusega raskeveokitele liiklemiseks suletud.

Piirang ei laiene AS Selver poebussile ja jäätmeveofirmade prügiautodele kinnitatud marsruutidel liikumisel.
Vedu üle 3,5 tonni teljekoormusega veokitega on erandkorras lubatud vedaja taotluse ja garantiikirja alusel Hiiu Vallavalitsuse poolt väljaantud eriloaga. Eriloaga sätestatakse vedaja kohustus peale veo lõppemist teekatte taastamiseks vähemalt enne loa saamist fikseeritud seisukorda.

Piirang kehtib kuni uue korralduse vastuvõtmiseni.

Hiiu valla heakorraeeskiri

Hiiu vallas hakkas alates 27.11.2016 kehtima uus heakorraeeskiri. Hiiu valla heakorraeeskirja uuendamine oli vajalik, et viia endise Kõrgessaare valla ja Kärdla linna korrad ühtse Hiiu valla eeskirja alla. Lisaks on võrreldes hetkel kehtivate eeskirjadega välja viidud aegunud ja teiste seadustega reguleeritud sätted ning sisse on viidud täpsustused sõnastuses.

Heakorraeeskiri on leitav https://www.riigiteataja.ee/akt/424112016035

Kuidas prügi sortida?

Kuigi suur osa eestlastest on juba tükk aega prügi sortinud, on paljudel meist siiani selle toiminguga raskusi. Kas pabermassist munarest käib olmejäätmete, paberiprügi või biojäätmete hulka? Kas vorstikilet peab ka koguma? Kas jäätisepaber on plastikpakend või olmeprügi? Testi oma teadmisi ja uuri lisa.

Loe edasi: Kuidas prügi sortida?